هاست لینوکس دایرکت ادمین آلمان

این اکانت ها بدون اور سلینگ فروخته می شوند

پلن شماره 1

فضا 1 گیگ
پهنای باند 100 گیگ
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد زیر دامنه 5 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 2 عدد
اکانت FTP به تعداد 2 عدد

پلن شماره 2

فضا 2 گیگ
پهنای باند 200 گیگ
تعداد دامنه 2 عدد
تعداد زیر دامنه 10 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 4 عدد
اکانت FTP به تعداد 4 عدد

پلن شماره 3

فض 3 گیگ
پهنای باند 300 گیگ
تعداد دامنه 6 عدد
تعداد زیر دامنه 30 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 6 عدد
اکانت FTP به تعداد 6 عدد

پلن شماره 4

فضا 4 گیگ
پهنای باند 400 گیگ
تعداد دامنه 8 عدد
تعداد زیر دامنه 40 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 8 عدد
اکانت FTP به تعداد 8 عدد

پلن شماره 5

فضا 5 گیگ
پهنای باند 500 گیگ
تعداد دامنه 10 عدد
تعداد زیر دامنه 50 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 10 عدد
اکانت FTP به تعداد 10 عدد

پلن شماره 6

فضا 6 گیگ
پهنای باند 600 گیگ
تعداد دامنه 12 عدد
تعداد زیر دامنه 60 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 12 عدد
اکانت FTP به تعداد 12 عدد

پلن شماره 7

فضا 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
پایگاه داده MYSQL به تعداد 20 عدد
اکانت FTP به تعداد نامحدود

پلن شماره 8

فضا 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
پایگاه داده MYSQL به تعداد نامحدود
اکانت FTP به تعداد نامحدود